11 Dec 2022 – Aman Gupta (David – the Failed King – 2Sam 11:2-5, 14-17, 26-27; 2Sam 12:1-10, 13-15, 24-25)